ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
سرماخوردگی (پاتوفیزیولوژی،درمان های دارویی و غیردارویی)
از تاریخ 1396/03/01 لغایت 1399/03/01
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
تب پاتوفیزیولوژی،درمان های دارویی و غیردارویی
از تاریخ 1396/03/01 لغایت 1399/03/01
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید