ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
طرح درمان ایمپلنت با توجه به تعداد ایمپلنت ها و محل جایگزاری
از تاریخ 1398/03/04 لغایت 1401/03/04
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
توده های گردنی
از تاریخ 1398/01/20 لغایت 1401/01/20
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
طراحی پرایمر و PCR
از تاریخ 1398/01/20 لغایت 1401/01/20
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
جراحی استاندارد ایمپلنت های دندانی
از تاریخ 1398/01/20 لغایت 1401/01/20
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید